O mnie

Studia

W 1984 r. wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie i rozpocząłem studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 1990 r. uzyskałem tytuł zawodowy magistra teologii na podstawie pracy „Wezwanie do męstwa i odwagi w życiu chrześcijan w świetle nauczania Jana Pawła II napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Janusza Nagórnego.

W dniu 2 czerwca 1990 r. przyjąłem świecenia kapłańskie, zostając kapłanem diecezji lubelskiej. W latach 1990-1992 pracowałem jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. W 1992 roku w związku z nowym podziałem administracyjnym Kościoła w Polsce zostałem kapłanem diecezji Zamojsko-lubaczowskiej.

W tym samym roku podjąłem studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej na Wydziale Teologii KUL. W czerwcu 1994 roku zdałem egzamin licencjacki (licencjat kościelny) i kontynuowałem studia doktoranckie. Dnia 26 czerwca 1998 roku uzyskałem stopień doktora na podstawie rozprawy doktorskiej Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym w świetle nauczania Jana Pawła II napisanej pod kierunkiem Ks. prof. dra hab. Janusza Nagórnego.

Praca naukowa

1 października 1995 roku zostałem zatrudniony w Instytucie Teologii Moralnej na stanowisku asystenta Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej, a od 1 października 1997 asystenta Katedry Teologii Moralnej Ogólnej.

Dnia 1 marca 2001 roku został powołany na stanowisko adiunkta tejże Katedry. Po reorganizacji Instytutu zostałem adiunktem Katedry Teologii Moralnej Ekumenicznej. 17 maja 2011 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny (Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 ss. 456). Recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (UAM), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski (UKSW), ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad (KUL).

Kilkakrotnie przebywałem w zagranicznych ośrodkach naukowych, przeprowadzając kwerendę bibliograficzną do prowadzonych przez siebie badań (głównie w Rzymie: Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia, Accademia Alfonsiana oraz Università Pontificia Salesiana, a także w Mediolanie: Università Cattolica del Sacro Cuore).

Towarzystwa Naukowe

Przynależność do Towarzystw Naukowych:

– członek współpracownik Towarzystwa Naukowego KUL


– członek zwyczajny Stowarzyszenia Teologów Moralistów

– członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich

– członek korespondent Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

– członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego 

Pełnione funkcje

– Ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji zamojsko-
 lubaczowskiej w latach 1994-2000 i 2004-2006.

– Opiekun rocznika studentów Teologii w latach 2001 – 2006


– Sekretarz Rady Wydziału Teologii KUL w roku akademickim 2000/2001


– Sekretarz Instytutu Teologii Moralnej w latach 2000 – 2004


– Członek Komitetu Redakcyjnego „Roczników Teologicznych” (z. 3) od 2007r.


– Kierownik Katedry Teologii Moralnej Ogólnej KUL od 2011r.