Kapłan - przewodnik wspólnoty

„Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli” (1 P 5,2).

Duch Św.

„Prezbiter złączony z biskupem i podlegający jego władzy, jest także pasterzem powierzonej mu wspólnoty. Ożywiony pasterską miłością, nie powinien się lękać wykonywania przysługującej mu władzy, do pełnienia której jest zobowiązany. […] Trwając w ścisłej więzi z biskupem i z wszystkimi wiernymi, prezbiter będzie unikał w duszpasterstwie zarówno jakiejś niezrozumiałej władczości jak i niezgodnego z istotą swej posługi demokratyzmu, który prowadzi w konsekwencji do sekularyzacji kapłana i do klerykalizacji świeckich wiernych”.

[Kongregacja ds. Duchowieństwa. Kapłan głosiciel Słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Watykan 1999]