Kapłan - szafarz Sakramentów

„A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny” (1 Kor 4,2).

Sakrament małżeństwa

„W celebracjach sakramentalnych prezbiterzy działają jako słudzy Chrystusa, uczestniczący w szczególny sposób w Jego kapłaństwie mocą Ducha Świętego. […] «Przyjaciele»: tak Chrystus nazwał Apostołów. Tak chce nazywać i nas, którzy dzięki Sakramentowi święceń jesteśmy uczestnikami Jego kapłaństwa (…) Czyż Chrystus mógł wymowniej wyrazić nam tę swoją przyjaźń? Pozwolił nam, jako kapłanom Nowego Przymierza, działać w Jego imieniu, in persona Christi Capitis”.

[Kongregacja ds. Duchowieństwa. Kapłan głosiciel Słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Watykan 1999]