Kapłan - głosiciel Słowa

Pismo Św.
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9,16).

„Głoszenie słowa nie jest zwykłym intelektualnym przekazem informacji, ale «mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego» (Rz 1,16), urzeczywistnionemu raz na zawsze w Chrystusie. […] Wyświęceni głosiciele słowa uczestniczą w pewnej mierze w zbawczym charakterze samego słowa nie tylko z tej racji, iż mówią o Chrystusie, lecz i dlatego, że głoszą słuchaczom Ewangelię, wyposażeni we władzę pochodzącą z udziału w konsekracji i posłannictwie samego Wcielonego Słowa. W uszach głosicieli słowa brzmi echo zapewnienia Pana: «Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi» (Łk 10,16)”

[Kongregacja ds. Duchowieństwa. Kapłan głosiciel Słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Watykan 1999]


Kapłan - szafarz Sakramentów

 „A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny” (1 Kor 4,2).

Sakrament małżeństwa

„W celebracjach sakramentalnych prezbiterzy działają jako słudzy Chrystusa, uczestniczący w szczególny sposób w Jego kapłaństwie mocą Ducha Świętego. […] «Przyjaciele»: tak Chrystus nazwał Apostołów. Tak chce nazywać i nas, którzy dzięki Sakramentowi święceń jesteśmy uczestnikami Jego kapłaństwa (…) Czyż Chrystus mógł wymowniej wyrazić nam tę swoją przyjaźń? Pozwolił nam, jako kapłanom Nowego Przymierza, działać w Jego imieniu, in persona Christi Capitis”.

[Kongregacja ds. Duchowieństwa. Kapłan głosiciel Słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Watykan 1999]


Kapłan - przewodnik wspólnoty

„Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli” (1 P 5,2).

Duch Św.

„Prezbiter złączony z biskupem i podlegający jego władzy, jest także pasterzem powierzonej mu wspólnoty. Ożywiony pasterską miłością, nie powinien się lękać wykonywania przysługującej mu władzy, do pełnienia której jest zobowiązany. […] Trwając w ścisłej więzi z biskupem i z wszystkimi wiernymi, prezbiter będzie unikał w duszpasterstwie zarówno jakiejś niezrozumiałej władczości jak i niezgodnego z istotą swej posługi demokratyzmu, który prowadzi w konsekwencji do sekularyzacji kapłana i do klerykalizacji świeckich wiernych”.

[Kongregacja ds. Duchowieństwa. Kapłan głosiciel Słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Watykan 1999]